Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150
Bezpieczeństwo informacji - SMS - Blue energy Sp. z o.o.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    


Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Bezpieczeństwo informacji - SMS

 

BPM secure

BPM - bezpieczeństwo:
klasyfikacja aktywów, analiza ryzyka,
plan postępowania, incydenty!

Moduł bezpieczeństwo w BPM to kompleksowe narzędzie wsparcia wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Wykorzystywany przez kilkaset organizacji, jest doskonałym narzędziem budowania świadomości i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Posiada wszystkie niezbędne elementy do budowy skutecznego systemu bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania i doskonalenia systemu.

 

Opis

System BPM jest najpopularniejszym systemem wspierającym zarządzanie bezpieczeństwem informacji! Liczba wdrożeń przekroczyła 200, a liczba aktywnych użytkowników to ponad 100 000!

Przy budowie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji możliwe jest wykorzystanie różnych metodyk i narzędzi – począwszy od standardów korporacyjnych, poprzez normy krajowe, na normach międzynarodowych kończąc. W większości przypadków uzasadnionym jest wdrożenie systemu zgodnego ze standardem międzynarodowym. Dzięki takiemu wyborowi organizacja uzyskuje pewność, że tworząc system korzysta ze sprawdzonych i wiarygodnych wskazówek. Przykładem takiego standardu jest norma ISO/IEC 27001:2013. Standard omawia wytyczne do budowy ISMS (tzw. „najlepsze praktyki”), definiuje poszczególne elementy kontroli i sterowania bezpieczeństwem informacji, podporządkowanych 11 grupom wymagań.

BPM bezpieczeństwo jest zgodny z ISO 27001 i w pełni wspiera aktywności związane z wdrożeniem wymagań, doskonaleniem i utrzymaniem systemu, poprzez wsparcie:

 • klasyfikacji aktywów: informacji, usług wspomagających, zasobów fizycznych, ludzkich i teleinformatycznych,
 • identyfikacji zagrożeń,
 • analizy ryzyka,
 • projektowanie planu postępowania z ryzykiem,
 • realizacji działań z planu,
 • pomiaru skuteczności zabezpieczeń,
 • zarządzanie dokumentacją,
 • zarządzanie incydentem,
 • planowanie i realizację audytów,
 • zarządzanie spostrzeżeniami, niezgodnościami, potencjałami,
 • zarządzanie działaniami korygującymi,
 • raportowanie.

Ze względu na funkcje systemu i jego logikę polegającą na aktywizowaniu szerokiej grupy pracowników w celu wdrożenia i doskonalenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji system dostępny jest dla użytkowników przez przeglądarkę internetową, a liczba użytkowników jest nielimitowana.

System wspiera proces wdrożenia systemu, jak i utrzymanie systemu i dokumentacji systemowej.

System posiada szereg standardowych raportów takich jak:

- klasyfikacja informacji,

- ranking ryzyk,

- mapa ryzyk,

- zmiana ryzyk w czasie,

- plan postępowania z ryzykiem,

- status działań,

- program audytów,

- plan audytu,

- raport z audytu,

- niezgodności i uwagi audytowe,

- rejestr działań zapobiegawczych i korygujących,

- rejestr incydentów

i wiele innych.

System jest zintegrowany z modułami do:

Funkcjonalność

BPM Bezpieczeństwo to kompletne narzędzie wspierające zarządzanie bezpieczeństwem informacji i nie tylko. Dzięki naszym Klientom i ich wymaganiom jego funkcjonalność rośnie z dnia na dzień, co stało się podstawą europejskiego sukcesu narzędzia!

Podstawowe funkcje systemu to wsparcie: audytu, klasyfikacji informacji, oceny i analizy ryzyka, planowania rekcji i realizacji działań, tworzenia polityki i dokumentacji, zarządzania incydentem monitorowania ryzyka i ocena zabezpieczeń, doskonalenie systemu.

Audyt wewnętrzny

System umożliwia ocenę stosowanych zabezpieczeń. Audyt może zostać realizowany w oparciu o  ścieżkę audytową zbudowaną zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001 i uwzględniającą dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa. Dodatkowo, checklista zostanie uzupełniona elementami związanymi z weryfikacją przestrzegania obowiązujących reguł wewnętrznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie pozwala na raportowanie i przedstawienie dowdów:

 • wywiadów z pracownikami,

 • oceny zabezpieczeń fizycznych urządzeń i informacji,

 • oceny ochrony budynków i pomieszczeń zawierających informację,

 • przeglądu zapisów,

 • oceny stosowanych zabezpieczeń i konfiguracje systemów teleinformatycznych,

 • oceny przetwarzania danych: wydruki danych, niszczenie danych, przechowywanie danych, transport danych.

Checklista zawarta w systemie odnosi się bezpośrednio do wymagań normy:

 • struktury zarządzania i odpowiedzialności związane z bezpieczeństwem informacji,
 • nadzoru nad firmami zewnętrznymi mającymi dostęp do informacji będącej własnością organizacji,
 • nadzoru nad studentami i praktykantami,
 • postępowania z nośnikami danych,
 • zgłaszania i postępowania z incydentami bezpieczeństwa,
 • stosowanych technik ochrony danych, systemów i sieci,
 • konfiguracji i zarządzania systemami i sieciami,
 • rozmieszczenia i zabezpieczenie stref bezpieczeństwa,
 • zgodność z prawodawstwem polskim w tym szczególnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • świadomości pracowników,
 • podejścia systemowego do bezpieczeństwa informacji.

Raport z audytu bezpieczeństwa oprócz zidentyfikowanych problemów (podatności/słabości) wskazuje na działania, jakie powinny być podjęte celem ich usunięcia, jak również spełnienia wymagań międzynarodowych standardów.

Klasyfikacja informacji

W ramach systemu BPM funkcjonuje klasyfikacja informacji przetwarzanych w organizacji. Polega ona na inwentaryzacji informacji przetwarzanych oraz wskazaniu miejsc i zasobów służących jej przetwarzaniu. Klasyfikacja jest swoistym rankingiem ważności informacji pod kątem parametrów bezpieczeństwa: poufności, integralności i dostępności. W ramach klasyfikacji powstaje macierz powiązań pomiędzy informacją, jej wagą, miejscami i zasobami służącymi do jej przetwarzania. Dzięki takim powiązaniom możemy tworzyć rankingi istotności zasobów, których wagi poufności, integralności i dostępności dziedziczone są z informacji będących przez nie przetwarzane. Podział informacji i zasobów na grupy usprawnia proces analizy ryzyka i tworzenia planów zabezpieczeń.

Analiza ryzyka

W ramach analizy ryzyka BPM bezpieczeństwo umożliwia zestawienie zidentyfikowanych podatności z potencjalnymi zagrożeniami oraz skutkami wynikającymi z wystąpienia tych zagrożeń.

Kostka ryzyka, od której zależą mechanizmy reakcji na ryzyko proponowane przez system oraz podział na grupy informacji, jest dostosowywany do charakteru i specyfiki organizacji.

Poziom ryzyka pozwala wskazać na te elementy, które należy rozwiązać priorytetowo i dla nich sporządza się plan postępowania z ryzykiem.

Dokumentacja i Plan Zarządzania Ryzykiem

BPM Bezpieczeństwo wspiera opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, jako hierarchicznego dokumentu powiązaną z dokumentami: Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Fizycznego, Osobowego (w tym Polityka Danych Osobowych), Prawnego, procesami, procedurami i instrukcjami najniższego rzędu.

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka system automatyzuje powstanie Planu Zarządzania Ryzykiem, w ramach którego przypisywane są poszczególnym uczestnikom działania.

Działania mogą mieć różnoraki charakter np. organizacyjne, dokumentacyjne, inwestycyjne, czy w zakresie monitorowania ryzyka.

Zarządzanie incydentem

System posiada wbudowany mechanizm zgłoszenia, rozpatrzenia i działania z incydentem. Osoby upoważnione otrzymują w systemie zgłoszenie incydentu, mają możliwość odrzucenia z podaniem przyczyny, lub przydzielenie do odpowiedniej kategorii, które rozpoczyna postepowanie z incydentem. Postępowanie to może mieć charakter ad hoc, poprzez wskazanie kolejnych działań przez osobę upoważnioną, lub za pomocą modelu raportu 8D, w którym  następuje ustalenie zespołu ds. incydentu, wskazanie działań natychmiastowych - plan awaryjny, ustalenie przyczyn, wprowadzanie korekty oraz ocena skuteczności.

Doskonalenie systemu

Działania z planu postępowania z ryzykiem, działania poaudytowe oraz działania wynikające z zarządzania incydentem są rejestrowane w systemie i mogą otrzymywać status niezgodności oraz działań korygujących. Sposób realizacji działań zależny jest od przypisania w systemie odpowiednich ról w strukturze zarządzania bezpieczeństwem. Podobnie jak w zarządzaniu incydentem przy realizacji działań doskonalących można skorzystać mechanizmu raportu 8d, którego ścieżkę opisano powyżej.

Monitorowanie ryzyka i ocena zabezpieczeń

W ramach działań z planu postepowania z ryzykiem, lub innych działań doskonalących istnieje możliwość wskazania mierników dla monitorowania ryzyka – Key Risk Indicators (KRI) lub w celu oceny skuteczności zabezpieczeń. System umożliwia wskazanie mierników oraz wartości oczekiwanych i alarmowych dla wskazanych mierników. Osoby odpowiedzialne wskazują dane źródłowe dla przeliczenia mierników, a osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie lub ryzyko otrzymują wartości mierników i w przypadku wartości alarmowej mogą wskazać dodatkowe działania doskonalące.

Budowa świadomości

System BPM bezpieczeństwo, zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, informuje pracowników o zasadach, wspomaga zarządzanie szkoleniami i staje się platformą komunikacji w ramach systemu bezpieczeństwa informacji.

Jest biblioteką dokumentacji, zapisów i prezentacji wyników. System informuje o zmianach w dokumentacji, w analizie ryzyka oraz w zakresie działań zleconych bądź realizowanych.

Raportowanie

System BPM bezpieczeństwo, zawiera pełny moduł raportujący i szereg gotowych raportów. Istnieje również możliwość opracowywania własnych. Funkcjonalność modułu umożliwia tworzenie reaportów tabelarycznych, zestawień, raportów graficznych, porównań międzyokresowych, raportowanie macierzowe i wiele innych.

Zgodność z ISO 27001

ISO 27001 to norma oparta na podejściu procesowym i wykorzystuje doskonale znaną pętle doskonalenia Deminga (PDCA, czyli Plan – Do – Check - Act), której realizacja w oparciu o system BPM bezpieczeństwo staje się prosta i efektywna.

BPM bezpieczeństwo wspiera realizacje klasyfikacji informacji, która jest swoistą inwentaryzacją i oceną informacji oraz zasobów biorących udział w przetwarzaniu danej informacji. Klasyfikacja ta jest realizowana pod kątem parametrów bezpieczeństwa informacji:

- poufności, która jest naturalnym parametrem bezpieczeństwa oznaczającym ograniczenie w dostępie do informacji do grupy osób uprawnionych z włączeniem zasady wiedzy koniecznej (wiem tyle ile powinienem do wykonania mojej pracy)

- integralności, która określa swoistą pewność i wiarygodność, a czasami wiązana jest również z rozliczalnością informacji (dane z których korzystam są zawsze prawdziwe)

- dostępności, która jest miarą ciągłości w dostępie do informacji determinującą łatwość i szybkość pozyskania informacji dla osób upoważnionych (informacje, z których korzystam do zrealizowania pracy są dostępne we właściwym miejscu i czasie).

Analiza ryzyka realizowana w BPM bezpieczeństwo jest skalowalna i dostosowana do wymagań zarówno średnich, jak i dużych organizacji, włącznie z zapewnieniem spójnego podejścia w grupach kapitałowych.  Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji odnosi się do wagi informacji, która będzie miała istotny wpływ na skutek utraty parametrów bezpieczeństwa informacji oraz do zagrożeń, zabezpieczeń i podatności aktywów biorących udział w przetwarzaniu informacji, które będą miały istotny wpływ na prawdopodobieństwo utraty parametrów bezpieczeństwa informacji.

W BPM bezpieczeństwo prawdopodobieństwo i skutek są wyznacznikiem ryzyka, a jego ocena wskazuje rozwiązania niezbędne do  realizacji przez organizację w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Cały proces zarządzania ryzykiem w BPM bezpieczeństwo jest zgodny z wymaganiami normy ISO 27005 oraz dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem.

Oceniając zgodność z Załącznikiem A normy ISO 27001 określający wymagane zabezpieczenia podzielone na 11 obszarów, wykazujemy, iż BPM bezpieczeństwo jest jedynym kompletnym narzędziem na rynku:

A.5 Polityka bezpieczeństwa – system umożliwia opracowanie polityki i dokumentacji systemu, jako dokumentu hierarchicznego, którego części administrowane są przez wskazanych użytkowników, a ich dostępność określa ich zakres stosowania.

A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji – BPM bezpieczeństwo umożliwia utworzenie struktury zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przypisaniem ról i zadań. Dodatkową zaletą, jest zapewnienie powiązań pomiędzy strukturą organizacyjną, struktura dokumentacji oraz rolami w procesie zarządzania ryzykiem, audytu i doskonalenia, budowania świadomości oraz zarządznia incydentem.

A.7 Zarządzanie aktywami – aplikacja umożliwia inwentaryzowanie aktywów w powiązaniu z informacjami, lokalizacja fizyczną i umiejscowieniem w strukturze organizacyjnej w zakresie odpowiedzialności. Plan zarządzania ryzykiem wskazuje jednoznacznie działania związane z utrzymaniem zasobów ze względu na ich istotę w przetwarzaniu informacji.

A.8 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich – poprzez określenie zasad postępowania, wskazanie niezbędnych zapisów, system wspiera bezpieczeństwo ludzkie i zapewnia utrzymanie niebędnych kompetencji z zakresu bezpieczeństwa.

A.9 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe – dzięki rozbudowanemu modułowi audytów, systemu checklist oraz rozbudowanej funkcjonalności zarządzania  działaniami doskonalącymi i monitorowaniu, narzędzie  w istotny sposób wpływa na poziom bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.

A.10 Zarządzanie systemami i sieciami – moduł zarządzania zmianą, zarządzanie incydentem, zarządzanie planem działań, doskonalenie i monitoring mają istotny wpływ na usprawnienie i bezpieczeństwo zarządzania systemami i sieciami.

A.11 Kontrola dostępu – podobnie jak przy wcześniejszych wymaganiach system ułatwia zarządzanie obszarem, a wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają odpowiedni poziom dostępu do danych zawartych w systemie.

A.12 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych - moduł zarządzania zmianą, zarządzanie incydentem, zarządzanie planem działań, doskonalenie i monitoring mają istotny wpływ na usprawnienie i bezpieczeństwo oraz rozwój infrastruktury teleinformatycznej.

A.13 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji – system posiada dedykowany moduł do zarządzania incydentem, od zgłoszenia, przez ocenę, po działania, niezgodności i doskonalenie.

A.14 Zarządzanie ciągłością działania – przyjęta w systemie metoda działania zapewnia w pełni opracowanie planów ciągłości, a dodatkowy moduł BPM ciągłość działania wspiera cały proces od analizy krytyczności (BIA), po popracowanie planów ciągłości działania, planów awaryjnych i odtworzeniowych, aż po testowanie i doskonalenie zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301.

A.15 Zgodność – funkcjonalność systemu została tak zaprojektowana, aby w prosty sposób z dokonać oceny wymagań prawnych, Klienta oraz regulacji wewnętrznych, a portal systemu zapewnia łatwą komunikację i budowanie świadomości.

Dzięki zapewnieniu pełnej zgodności systemu BPM Bezpieczeństwo z wymaganiami normy ISO 27001 stał się on najczęściej kupowanym systemem do wspierania bezpieczeństwa w Europie!

Korzyści

Wśród głównych korzyści wdrożenia BPM Bezpieczeństwo wymienić można:

 1. automatyzację inwentaryzacji aktywów i oceny bezpieczeństwa
 2. usprawnienie zarządzania ryzykiem,
 3. wsparcie w realizacji działań z postepowania z ryzykiem,
 4. ułatwienie doskonalenia systemu,
 5. wprowadzenie ładu organizacyjnego i uporządkowania organizacji ,
 6. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w organizacji, co przekłada się na jakość zarządzania w organizacji,
 7. zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze bezpieczeństwa informacji (np. dane osobowe), co jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy,
 8. zwiększenie świadomości pracowników, a tym samym budowę kultury organizacyjnej i ładu,
 9. systemowe podejście do tematu bezpieczeństwa, dzięki monitoringowi, ewaluacji i wdrażania zabezpieczeń w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 10. intuicyjny interfejs umożliwa szybkie i efektywne zapoznanie się z regulacjami, dokumentacją i zadaniami przez każdego z użytkowników systemu, co większa partycypację pracowników w tworzeniu i doskonaleniu systemu.

Zapraszamy do współpracy!

Jesteś tutaj: Home Bezpieczeństwo informacji - SMS