free flash banner on free flash banner

Zaufali nam

ref01
ref02
ref03
ref04
ref05
ref06
ref07
ref08
ref09
ref10
ref11
ref12
ref13
ref14

 

Kontakt w sprawie zarzadzania ryzykiem

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 


Zarządzanie ryzykiem - ERM, COSO

 

"Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim cudem jest życie,

gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki, jakie niesie nam los."

- Paulo Coelho

 

Ryzyko oznacza miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji. Ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia które może prowadzić do strat. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat które może spowodować.

Zarządzanie ryzykiem – jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie organizacji i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji.

Projekt zarządznia ryzykiem przewiduje realizację następujących prac:

 

Audyt przeprowadzany w zakresie zarządznia ryzykiem posiadajacy trzy fazy:

  • dokumentacyjną – pozwalającą na poznanie podstaw funkcjonowania „zarządzania ryzykiem”,
  • organizacyjną – polegającą na wywiadach z osobami zaangażowanymi w relację procesów „zarządzania ryzykiem”,
  • koncepcyjną – polegającą na ocenie potrzeb i opracowaniu koncepcji „zarządzania ryzykiem”.

Podczas audytu konsultanci zweryfikują poprawność sformułowania celu i opisu, sporządzonego z dokładnością do podprocesów, procesu „Zarządzanie ryzykiem” stosując metodę benchmarkingu do najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem i przy wykorzystaniu metody (modelu, narzędzia), w której będzie brana pod uwagę dojrzałość organizacyjna zamawiającego oraz atrybuty systemu zarządzania u zamawiającego, w tym co najmniej: strukturę organizacyjną, organizację nadzoru, organizację kontroli i audytu wewnętrznego, kompetencje, stosowane metodyki i narzędzia.

Audyt posłuży analizie aktów prawa wewnętrznego w otoczeniu tego procesu, jak również obowiązków informacyjnych nałożone na organizację przepisami prawa ogólnie obowiązującego.

Blue energy opracuje niezbędne procesy, procedury i instrukcje, które będą opisywały przepływ pracy i informacji w procesie, produkty podprocesów i procesu a także dokumenty jak i wykorzystywane systemy informatyczne dla procesu Zarządzanie ryzykiem. Opis postępowania zawarty ww. procedurach i instrukcjach powinien uwzględniać podział ról, zgodny z metodyką RACI.

Konsultanci dostarczą, w formie załączników do procedur i instrukcji, szablony (wzory) dokumentów, których użycie jest przewidziane w opracowanych procedurach i instrukcjach oraz przykłady ich wypełnienia.

Mapy procesów moga byc opracowane w narzędziu informatycznym wpsierajacym zarządznie procesem oraz jego automatyzację.

Konsultanci Blue energy opracowują Model Ryzyk dla organizacji , obejmujący: kategorie ryzyk i ich właścicieli, powiązane cele biznesowe, właścicieli ryzyk oraz jednostki organizacyjne. Dla utworzonego modelu ryzyk przedstawiamy ocenę ryzyk (w podziale na wpływ i podatność), profil ryzyk (tj. portfel ryzyk - charakterystyka firmy, przedstawiona np. w formie wykresu, pokazująca ile ryzyk i jakiej wielkości lub rodzaju można przypisać do danego oddziału lub obszaru działania organizacji) i wycenę (skala, mierniki, skala incydentów).

W kolejnym etapie konsultanci opracują Plan zarządzania ryzykiem, uwzględniający ryzyka realizacji celów biznesowych Spółki oraz opisujący: sposób postępowania z każdym z ryzyk wraz z uzasadnieniem (tj. plany postępowania z ryzykami), właścicieli ryzyk wraz z zakresami uprawnień i odpowiedzialności właścicieli, kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI), w tym co najmniej: definicje KRI, sposób wyznaczania wartości, źródła danych oraz częstotliwość raportowania KRI, i zawierający wycenę skutków zdarzeń operacyjnych (incydentów) dla oceny skuteczności planów postępowania z ryzykami.

Kolejnym etapem będzie wypracowanie sposobu i planu wdrożenia procesu, w tym przedstawienie szczegółowego harmonogramu wdrożenia wraz z szacunkiem nakładów i pracochłonności po stronie organizacji. Istotnym elementem planu wdrożenia będą rekomendacje zmian w aktach prawa wewnętrznego, w tym proponowana treść zmian, lub treść nowych aktów, jeżeli okażą się one konieczne.

W celu dopełnienia transferu wiedzy Wykonawca przeprowadzi cykl praktycznych szkoleń w formie warsztatowej przeznaczony dla: Właściciela procesu Zarządzanie ryzykiem, Właścicieli ryzyk strategicznych i innych pracowników.

Zakres szkoleń będzie obejmował:

- metody analizy i zarządzania ryzykiem,

- identyfikacja, szacowanie i wycena ryzyk w teorii i praktyce,

- przebieg procesu zarządzania ryzykiem organizacji,

- zarządzanie zmianą,

- raportowanie.

Zapewniamy konsultacje/coaching Właściciela procesu Zarządzanie ryzykiem i właścicieli ryzyk na etapie wdrożenia oraz doskonalenia.

Oferowany przez nas BPM Risk wspiera cały proces zarządznia ryzykiem, od momentu modelowani i optymalizacji procesu, inwentaryzacji ryzyk, tworzenia planu postępowania oraz zasilania danymi, podejmowania decyzji, realizacji działań i raportowania.


Portal systemów zarządzania


Ponad 700 000 użytkowników w ponad 600 przedsiębiorstwach i instytucjach korzysta z naszego oprogramowania.

Księga systemu, procesy, procedury, instrukcje, formularze, informowanie o zmianie, audyty, działania korygujące, szkolenia, raportowanie - te i inne funkicje wspierają ISO bez kartki papieru.

 

Zaawansowana funkcjonalność, przystępna cena i gwarancja niezawodności, przyczyniły sie do sukcesu rynkowego. Skorzystaj z narzędzia, z którego korzystają najwięksi za przystepna cenę.


 Nasze oprogramowanie to nr 1 w Polsce. 

 
Zapraszamy do działu Oprogramowanie


BPM - automatyzacja procesów


Pełna automatyzacja realizowanych działań, procesów i projektów, wsparcie dla obiegu informacji, digitalizacja i archiwizacja dokumentów to podstawowe funkcje naszego systemu BPM.

Dzięki połączeniu raportowania, pracy grupowej, współdzielenia dokumentów, eskalacji przeterminowanych zadań oraz dostępu online do spraw i dokumentów, jest doskonałym narzędziem nadzoru.

 

Wspomaga realizowane procesów i przetwarzane informacje.

Niskie Koszty wdrożenia i utrzymania systemu.

 

 Zapraszamy do działu BPM


Zautomatyzowana analiza ryzyka


Analiza ryzyka wymaga zbierania i przetwarzania szeregu danych, podejmowania decyzji, planowania oraz nadzoru nad realizowanymi działaniami.

 

Powinna być realizowana okresowo i właściwe jest porównywanie wyników poszczególnych analiz.

Dzięki naszemu modułowi Risk analiza ryzyka operacyjnego, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, itp. staje się naprawdę prosta i daje ogromna wartość dodaną.


Wiąż cele z ryzykami ich niezrealizowania, mierz, eskaluj działaj!
 

 
Zapraszamy do działu Risk