Odpowiedź na zadane powyżej pytanie wymaga zwrócenia uwagi na obowiązki wynikające z ustawodawstwa. Pojęcie efektywnego zarządzania energią w znacznym stopniu powiązane jest z zagadnieniami efektywności energetycznej, która jest istotnym elementem kształtowania wspólnej polityki energetycznej państw europejskich.

Czym w takim razie jest efektywność energetyczna? Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011nr 94, poz. 551) jest to „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskanie tego efektu.” Należy jednak zauważyć, że zagadnienie to nie odnosi się tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych, producentów czy dystrybutorów energii, ale do każdego z podmiotów działających na rynku, dla którego istotne jest racjonalizowanie wykorzystywania zasobów energetycznych. W dużym uproszczeniu zagadnienie należy postrzegać jako dążenie do wykonania tej samej pracy przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na zasoby energetyczne, bądź też wykonywanie większej pracy przy niezmienionym nakładzie zasobów energetycznych.

Konieczne jest przy tej okazji uświadomienie sobie, że zarówno dążenie do uzyskania jak największej efektowności energetycznej (czy też efektywnego zarządzania energią) to nie tylko skoncentrowanie wysiłków na dążeniu do efektywnego gospodarowania energią elektryczną. Należy pamiętać, że przedmiotem działania organizacji powinny być również zasoby typu: ciepło, paliwa, sprężone powietrze, gaz, itp.

Ponadto w związku z deklaracjami wynikającymi z Pakietu energetyczno-klimatycznego, określanymi jako cele: „20/20/20” (czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z roku 1990, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do 20 %, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 % w stosunku do poziomów przewidywanych w 2020 roku), jednoznacznym staje się kierunek rozwoju i koncentracji działań w obszarze wykorzystania zasobów energetycznych.

Aczkolwiek istnieje jeszcze jeden czynnik wskazujący na rosnące zainteresowanie zagadnieniami związanymi z poprawą efektywności energetycznej, to m.in. rosnące koszty energii i paliw powodujące systematyczne zwiększanie kosztów produkcji.

Powyższe zagadnienia powodują, że organizacje poszukują narzędzi i rozwiązań wspomagających zarządzanie efektywnością wykorzystywania zasobów energetycznych.

Należy zauważyć, że jednym z takich narzędzi jest międzynarodowy standard ISO 50001 – Systemy Zarządzania Energią – Wymagania i wytyczne stosowania, wydany w oryginale w czerwcu 2011 roku.

Norma ta zastępuje dotychczasowo obowiązujący standard BS EN 16001 (PN EN 16001).