Norma ISO 50001 jest standardem odzwierciedlającym potrzebę zastosowania w organizacji najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem zasobami energetycznymi, wykorzystywanymi przez te organizacje. Wymagania zawarte w normie są odpowiednie do wdrożenia w każdej organizacji, bez względu na jej rodzaj, wielkość lub położenie geograficzne. Nie mniej jednak największe efekty wdrożenia osiągają organizacje, których skuteczne funkcjonowanie jest uzależnione od prawidłowego funkcjonowania procesów energochłonnych.

W normie zastosowano podejście powszechnie stosowane we wszystkich standardach dotyczących systemów zarządzania zgodne z cyklem ciągłego doskonalenia PDCA („Plan-Do-Check-Act”). Należy zwrócić uwagę na fakt, że norma ISO 50001 jest zbliżona w swojej konstrukcji do normy ISO 14001 zawierającej wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, nie mniej jednak jest skoncentrowana na dużo bardziej sprecyzowanym zagadnieniu jakim są aspekty energetyczne związane z prowadzeniem działalności oraz mierzalne wyniki zarządzania nimi. Przez co staje się skutecznym narzędziem do osiągania korzyści ekonomicznych związanych z poprawą efektywności energetycznej swoich procesów i instalacji.

Nie bez znaczenia pozostaje jeszcze jeden aspekt wdrożenia systemu zarządzania energią, którym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, istotna przede wszystkim dla organizacji uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Zarządzanie organizacją w oparciu o zasady działania określone w normie ISO 50001 pozwala na systemowe stosowanie praktyk umożliwiających efektywne wykorzystywanie energii pierwotnej (zawartej w nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio ze środowiska np. paliwa kopalne) jak i energii finalnej (zużywanej przez odbiorców końcowych), co prowadzi również do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wróć