BPM Ciągłość działania

Właściwe zarządzanie ciągłością działania wymaga odpowiedzi na pytanie „Co w naszej organizacji jest najważniejsze i przed czym powinniśmy się chronić?”. Uzyskanie tych informacji zawsze łączy się z dialogiem z organizacją i przeprowadzeniu analiz – BIA i oceny ryzyka. Zwykle są to procesy czasochłonne i wymagające zaangażowania wielu osób. Blue Energy proponuje narzędzia ułatwiające przeprowadzenie oceny wpływu na biznes, umożliwiające skuteczne zarządzanie ryzykiem, a finalnie – koordynację testów BCP.

System BPM Ciągłość działania jest dedykowany organizacjom, które planują wdrożenie lub utrzymują system zarządzania ciągłością działania zgodny z ISO 22301. Moduł jest również nieocenionym wsparciem dla firm wykorzystującym jedynie wybrane elementy BCMS (Business Continuity Management System) – jak analiza BIA (Business Impact Analysis), ocena ryzyka, nadzorowanie działań doskonalących i planów postępowania z ryzykiem, czy też utrzymywanie procedur awaryjnych i organizację testów ciągłości. Znakomicie sprawdza się jako wsparcie wdrożenia wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, dyrektyw NIS oraz innych wymagań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania, np. ISO 28000 (łańcuch dostaw), AEO.

BCP
BPM Ciągłość Działania posiada następujące funkcjonalności:
  • realizacja analizy wpływu na biznes,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • testowanie planów i procedur ciągłości działania.

W ramach pozostałych modułów, BPM zapewnia wszystkie funkcjonalności umożliwiające kompleksowe zarządzanie ciągłością działania i udokumentowanie dowodów na spełnienie wymagań norm i standardów międzynarodowych, w tym ISO 22301. Należą do nich przede wszystkim:

Analiza BIA

Moduł BPM Ciągłość Działania umożliwia wykonanie analizy dla procesów i usług zdefiniowanych w systemie. Analiza jest wykonywana jako planowany i cykliczny proces lub ad hoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dzięki wykorzystaniu systemu, istnieje możliwość zlecania wykonywania zadań analizy BIA dla wszystkich właścicieli procesów w Organizacji.

Ocena wpływu biznesowego wykonywana jest na podstawie przyjętych parametrów i kryteriów ustalanych na etapie konfiguracji modułu. Zwykle polega na ocenie następstw  finansowych, wizerunkowych, prawnych i operacyjnych występujących w przypadku pojawienia się przerwy w realizacji ocenianego procesu. Ponadto w systemie zbierane są informacje o parametrach ciągłości działania, jak np. RTO, RPO, MBCO, MTPD. Wartość niektórych z parametrów jest proponowana użytkownikowi na podstawie wprowadzonych ocen procesów.

Moduł posiada funkcjonalności raportowania, co znaczenie odciąża osoby nadzorujące wykonanie BIA w zakresie zbierania cząstkowych ankiet, analiz, materiałów i przygotowywania raportów.

Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania

Podczas identyfikacji procesów i wykonywania analizy BIA, system umożliwia przypisanie zasobów / aktywów krytycznych i wspomagających. Właściciele aktywów otrzymują zadania dotyczące oceny wymaganej dostępności, wskazują zabezpieczenia i oceniają prawdopodobieństwo braku dostępności aktywa / zasobu. System wylicza ryzyko ciągłości i przeprowadza użytkownika przez proces planowania działań związanych z mitygacją ryzyka i  jego monitorowaniem.

Na bazie propozycji działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, uprawnieni użytkownicy agregują plan działań i przypisują odpowiedzialnych za ich realizację. System monitoruje wykonanie działań oraz umożliwia ocenę skuteczności.

Realizując w organizacji zarządzanie ryzykiem w obszarach strategicznym, operacyjnym, bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych mamy możliwość pełnej integracji procesu, począwszy od identyfikacji ryzyka, oceny i analizy, po planowanie i realizację planu zarządzania ryzykiem.Analiza ryzyka

Testowanie planów ciągłości działania

Testowanie planów ciągłości działania zostało przygotowane tak, by maksymalnie uprościć proces tworzenia harmonogramów, przygotowywania scenariuszy, opracowania ankiet oceny kryteriów testu,  przeprowadzania testów oraz dokumentowania ich wyników.

Dzięki modułowi Organizacja posiada w jednym miejscu wszystkie ustalenia dotyczące testów BCM oraz umożliwia zapewnienie współpracy wszystkich osób zaangażowanych w testy (w tym obserwatorów spoza struktur firmy).

Dzięki systemowi BPM możliwy jest wybór procedury ciągłości działania podlegającej testom, ustalenie terminu realizacji testu i wszystkich uczestników zaangażowanych w proces. Następnie w systemie dokumentowane są szczegółowe scenariusze zdarzeń, które będą podlegały weryfikacji oraz kryteria testu sformułowane w postaci ankiet przekazywanych osobom w roli obserwatora. Po realizacji testów, materiał otrzymany od wszystkich uczestników jest zbierany, agregowany i analizowany w systemie, a wynikiem prac raport z testów oraz rekomendacje działań doskonalących.

Korzyści
  • Kompleksowe wsparcie zarządzania ciągłością, od identyfikacji procesów i zasobów, przez dokumentowanie, analizę ryzyka, po testowanie
  • Automatyzacja procesu analizy BIA poprzez przydzielenie zadań właścicielom procesów, standaryzację kryteriów i agregację wyników z możliwością generowania kompletnych raportów z oceny wpływu na biznes.
  • Możliwość konfigurowania kryteriów analiz pod indywidualne potrzeby, metodyki i macierze wykorzystywane w organizacji.
  • Integracja procesu oceny ryzyka w aspekcie ciągłości działania z pozostałymi obszarami zarządzania ryzykiem wdrożonymi przez Klienta.
  • Wsparcie w tworzeniu ankiet i definiowaniu kryteriów testów przekazywanych do obserwatorów i uczestników testów.
  • Automatyzacja i dokumentowanie procesów związanych z zarządzaniem ciągłością działania, a tym samym zapewnienie rozliczalności wykonania działań
Zainteresowany prezentacją modułu?
Skontaktuj się z nami arrow
Proces wdrożenia usługi
1
Instalacja systemu na środowisku Klienta, bądź udostępnienie go w przypadku zakupy systemu w usłudze SaaS.
2
Zasilenie systemu danymi i zaimplementowanie struktury organizacyjnej.
3
Przypisanie ról i odpowiedzialności w platformie BPM Ciągłość działania.
4
Wykonanie analizy BIA, analizy ryzyka, opracowanie planów i ich testowanie.