Usługi
Usługiarrow Strategia i organizacja
Strategia i organizacja

Zapewnij rozwój i stabilność organizacji. Zapoznaj się z usługami z zakresu projektowania strategii, wdrażania systemów zarządzania i optymalizacji. Skorzystaj z kompleksowego podejście do budowy modelu GRC – ład organizacyjny, zarzadzanie ryzykiem, ocena zgodności.

Zarządzanie IT

Trwająca transformacja cyfrowa spowodowała zmianę postrzegania jednostki IT przez biznes oraz oczekiwania interesariuszy dotyczące nowoczesnych, optymalnych, bezpiecznych usług, wspierających działania biznesowe. Sposób świadczenia usług, parametry, skalowalność wykorzystywanych środowisk teleinformatycznych musi odpowiadać wyzwaniom związanym z projektami i nowymi metodami przetwarzania informacji.

Rosnące oczekiwania ze strony biznesu, zmienne środowisko regulacyjne oraz konkurencyjne otoczenie może powodować wzrost liczby zgłoszeń w kierunku Działów IT dotyczących nowych uruchomień lub zmian w istniejących usługach. Jak zatem zapanować nad procesem utrzymania obecnej infrastruktury przy jednoczesnym alokowaniu zasobów w rozwój i nowe technologie ? Warto skorzystać z doświadczeń tysięcy organizacji, które świadczą usługi IT w oparciu o model usługowy opisany w standardach ISO.

Aby tego dokonać należy rozważyć powołanie katalogu usług, uzgodniony pod kątem parametrów i kosztów oraz listy usług dla wszystkich interesariuszy jednostki IT. Ponadto, uruchomić podstawowe procesy, które w odniesieniu do uzgodnień pozwolą na prawidłowe zarządzanie infrastrukturą, potencjałem wykonawczym i kosztami związanymi z utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług.

Zarzadzanie IT
Procesy w zarządzaniu IT

Lista procesów nie jest długa. Nasi konsultanci, bazując na standardzie ISO/IEC20000-1, zalecają:

 1. Zarządzanie poziomem usług
 2. Raportowanie usług
 3. Zarządzanie ciągłością i dostępnością usług
 4. Budżetowanie i rozliczanie usług
 5. Zarządzanie potencjałem wykonawczym
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 7. Zarządzanie relacjami z biznesem
 8. Zarządzanie dostawcami
 9. Zarządzanie incydentami i wnioskami o usługę
 10. Zarządzanie problemami
 11. Zarządzanie konfiguracją
 12. Zarządzanie zmianą
 13. Budowanie bazy wiedzy

Ustanowienie powyższych procesów, zadbanie o przebieg zgodny z planem w niedalekiej perspektywie czasu przyniesie wymierne korzyści w postaci lepszej komunikacji z interesariuszami w zakresie oczekiwań, wyzwań, planowanych zmian mających bezpośredni wpływ na infrastrukturę oraz sposób świadczenia usług przez IT.

Jesteśmy przekonani, że raportowanie usług oraz utrzymywanie cyklicznej komunikacji z biznesem pozwala identyfikować problemy oraz nowe wyzwania na wczesnym etapie ich formowania. Przy odpowiednim podejściu, po konsultacjach z biznesem, zapewni to przygotowanie rozwiązań spełniających oczekiwania klienta, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej.

Stały proces cyfryzacji informacji i sposobów przetwarzania ma wpływ na wzrost uzależnienia ciągłości dostępu do informacji od mediów, takich jak zasilanie, łącza internetowe, a nawet od wody wykorzystywanej w instalacjach chłodzenia. Mając świadomość zależności od powyższych zasobów, potencjalnej możliwości utraty, niedostępności lub pogorszenia paramentów, należy przygotować się na pracę w warunkach niedostępności lub zakłócenia dostaw krytycznych mediów. Podczas analiz u klienta nasi konsultanci starają się również zinwentaryzować procesy zlecane na zewnątrz, tak aby wypracować odpowiednie warunki umowne dla dostawców technologii i usług.

Zarządzanie zmianą i incydentem

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym i regulacyjnymgenerują również nowe oczekiwania wobec działów IT. Niezwykle ważny staje się proces zarządzania zmianą, który obejmuje zarówno dostawców, systemy informatyczne, jak i elementy infrastruktury, które są kluczowe dla procesu świadczenia usług IT.

Efektem źle przeprowadzonej zmiany może być awaria, która prowadzi do powstania strat finansowych, utraty wizerunku organizacji, a w konsekwencji zaufania partnerów biznesowych. Na naszych projektach, wspólnie z IT, dokonujemy dywersyfikacji obecnie stosowanych praktyk pod kątem zabezpieczenia organizacji na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Dla obszarów krytycznych opracowujemy plany wyjścia z nieudanej zmiany, plany awaryjne oraz procedury. Staramy się wszystko przetestować w środowisku zbliżonym do produkcyjnego, aby nabyć pewności, że to co zaplanowaliśmy, będzie realizowane zgodnie z oczekiwaniami.

Opracowanie skutecznych planów awaryjnych wymaga wdrożenia skutecznego procesu zarządzania konfiguracją, wiedzą o systemach, infrastrukturze, posiadania odpowiedniego potencjału wykonawczego i kompetencji. Rozpoznanie kluczowych kompetencji, minimalnej obsady osobowej niezbędnej dla utrzymania usług na uzgodnionym poziomie stało się niezwykle ważne w okresie pandemii COVID-19. Współpraca z Klientami pokazała, że tam gdzie rozpoznano podczas naszych projektów powyższe potrzeby, łatwiej było planować pracę i zapewnić odpowiedni skład osobowy.Nie bez znaczenia jest również wpływ fluktuacji kadrIT, gdzie może dochodzić do trwałej utraty wiedzy i kluczowych kompetencji.

Straty czy zyski

Postrzeganie działów IT jako źródła kosztów, jednostek nieprzynoszących zysków, powinno się zmieniać wraz z uruchomieniem procesu budżetowania usług, precyzyjnego rozliczania ze stałą kontrolą kosztów. Nasi Klienci często pytają co według nas jest bardziej opłacalne, utrzymanie infrastruktury on-premise, wykorzystanie chmury, czy zakup usług w modelu SaaS ? Staramy się pomóc uruchamiając proces rozliczania kosztów i odpowiedniej alokacji kosztu i przychodu dla pozycji z katalogu usług. Cykliczne raporty, analizy i nadzór nad kosztami stałymi pozwala udzielić precyzyjnej odpowiedzi na bazie faktów, liczb oraz przepływów środków finansowych. Po co to wszystko ? Aby optymalizować sposoby działania, zwiększać efektywność pracy, eliminować lub automatyzować proste i powtarzalne czynności.

Korzyści
 • Udokumentowane oczekiwania interesariuszy obszaru IT
 • Alokowanie zasobów do obsługi prostych zadań odciąża zespoły projektowe i wspiera rozwój
 • Transparentność w zakresie rozliczania kosztów świadczenia usług
 • Przygotowanie na wdrożenie nowych usług – uzgodniona metodyka projektowa
 • Zarządzanie wiedzą, konfiguracją, opracowana dokumentacja DR {ang. disaterrecover) zwiększa odporność organizacji na zakłócenia i awarie
 • Wzrost zaufania partnerów biznesowych
 • Możliwość wykazania przed regulatorem stosowania dobrych praktyk (np. podczas kontroli)
 • Możliwość planowania okien technicznych, czasu niezbędnego na konserwacje systemów i elementów konfiguracji
Masz pytania dotyczące zarządzania IT?
Skontaktuj się z nami arrow
Proces wdrożenia usługi
1
Stworzenie katalogu usług. Przeprowadzenie BIA celem wskazania usług krytycznych
2
Dekompozycja usług na elementy konfiguracji, wykonanie analizy ryzyka oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem
3
Przegląd procesów ustanowionych w obszarze IT, uzupełnienie braków, modyfikacja
4
Komunikacja w kierunku interesariuszy o zmianach w zakresie sposobu świadczenia usług
5
Uzupełnienie bazy CMDB
6
Uzupełnienie planów awaryjnych
7
Testy skuteczności wdrożonych rozwiązań
Masz pytania dotyczące tej usługi?
Napisz do nas arrow