Usługi
Usługiarrow Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo

Zapewnij bezpieczeństwo IT / IOT / SCADA. Zapoznaj się z profesjonalnymi usługami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego – MSSP. Skorzystaj z kompleksowego podejście do budowy, monitorowania i utrzymania cyberbezpieczeństwa.

Architektura bezpieczeństwa

Każda odnosząca sukcesy organizacja posiada solidną podstawę opartą o strukturę organizacyjną, biznesplan, kapitał ludzki i doświadczenie biznesowe. Sukces budowany jest na konsekwencji w działaniu oraz zaangażowaniu wszystkich powyższych elementów, a wdrożenie silnej architektury cyberbezpieczeństwa nie jest wyjątkiem. Dynamiczny rozwój wymaga kreowania nowych obszarów działalności, stałym poszerzaniu potencjału poprzez budowanie nowych kanałów komunikacji, usług czy sprzedaży produktów. Z drugiej strony stale rosnąca przestrzeń cyberzagrożeń oraz nowe wymagania prawne stanowią coraz to większe wyzwanie zarówno dla małych, jak i globalnych organizacji.

Architektura cyberbezpieczeństwa to procesy bezpieczeństwa powiązane z systemami protkecji oraz kapitałem ludzkim, który wykorzystuje potencjał zabezpieczeń. Architektura określa strukturę, zasady i funkcjonalność infrastruktury. Architektura cyberbezpieczeństwa to także sposób, w jaki różne komponenty systemu cybernetycznego są organizowane, synchronizowane i integrowane. Architektura bezpieczeństwa pomaga w lokacji zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych, prowadząc do adekwatnego poziomu bezpieczeństwa.

Architektura bezpieczeństwa
Najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu infrastruktury teleinformatycznej

Organizacje chcąc zabezpieczyć swoje dane inwestują dziesiątki czy setki tysięcy złotych w systemy protkecji. Często inwestycje te oderwane są od kontekstu i nie są częścią planu bezpieczeństwa. Zdarza się, że nigdy nie dochodzi do skutecznych i pełnych wdrożeń systemów protekcji, np. ze względu na niedopasowanie technologiczne, brak odpowiedniego potencjału wykonawczego wśród personelu IT czy bezpieczeństwa. Zdarza się także, że systemy protekcji są nieodopowiednio skalowane względem wagi przetwarzanych przez organizacje informacji. Wciąż obserwujemy także problemy z pokryciem poszczególnych obszarów bezpieczeństwa, czyli wybiórcze podchodzenie do zabezpieczenia poszczególnych części sieci teleinformatycznej, czy pozostałych aktywów IT. Podejście takie prowadzi do łatwego ominięcia drogich i wymagających zabezpieczeń przez cyberprzestępców.

Dlaczego warto zbudować architekturę bezpieczeństwa?

Architektura bezpieczeństwa jest dedykowanym dla każdej  organizacji planem utrzymania adekwatnego poziomu bezpieczeństwa całego środowiska lub też wybranej jego częsci (np. aplikacji czy części sieci teleinformatycznej). Podejście takie umożliwia kompleksowe zabezpieczenie tych aktywów, które są istotne, zarówno poprzez wdrożenie odpowiednich systemów protekcji, jak i procesy organizacyjne pozwalające na zapewnienie skuteczności. Architektura pozwala więc nie tylko wypracować oszczędności w budżecie ale także zapewni pokrycie wszystkich obszarów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i przetwarzanych w niej informacji.

Jak opracować architekturę bezpieczeństwa?
  1. Poznajmy środowisko – opracowanie architektury rozpoczyna się od zrozumienia kontekstu oraz określenia ważności poszczególnych składników infrastruktury teleinformatycznej, procesów biznesowych, czy informacji w nich przetwarzanych.
  2. Zamodelujmy zagrożenia i przeanalizujmy ryzyko – wiedza dot. ekspozycji na określone zagrożenia cyberbezpieczeństwa, a także dot. ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji czy ciągłości działania pozwala na dopasowanie modelu bezpieczeństwa do realnych potrzeb organizacji. W ramach tego etapu powstają wektory potencjalnych ataków oraz ryzyka, które wymagają zagospodarowania.
  3. Skonstruujmy obszary bezpieczeństwa – na tym etapie powstaje projekt i architektura usług bezpieczeństwa. Opracowanie jest skonstruowane w taki sposób, aby wspomóc ochronę aktywów organizacji, ułatwić osiągnięcie celów i minimalizować ekspozycję na ryzyko. Opracowanie zapewnia heurystyczne podejście do obszarów, zgodność technologiczną proponawych zabezpieczeń, integrację w funkcjonujące w organizacji procesy biznesowe oraz plan bezpieczeństwa, w którym określane są kolejne etapy działań prowadzące do osiągnięcia docelowego poziomu bezpieczeństwa.
  4. Monitorowanie i doskonalenie – aby zapewnić możliwie wysoką skuteczność architektury bezpieczeństwa ważne jest nadzorowanie samego wdrożenia, a także stałe doskonalenie przygotowanych zabezpieczeń. Dodatkowo na tym etapie należy zadbać o badanie wpływu bezpieczeństwa na organizację i jej systemy teleinformatyczne.

Nasze doświadczenie pozwoli Ci spać spokojnie

Lata praktyki naszych specjalistów, heurystyczne i kompleksowe podejście do problematyki bezpieczeństwa, a także interdyscyplinarny zespół BLUE Energy to Twoje przewagi w konfrontacji z cyberprzestępcami. Projekty architektury bezpieczeństwa tworzymy rozumiejąc problemy organizacji, a także ograniczenia techniczne czy budżetowe. Naszym celem jest skonstruowanie takiego mechanizmu bezpieczeństwa, który będzie adekwatny do potrzeb Twojej organizacji. Doświadczenie w zakresie systemów zarządzania pozwoli nie opierać modelu bezpieczeństwa jedynie na technicznych systemach protekcji, ale również zabezpieczyć odpowiednie procesy organizacyjne, spełnić wymagania regulacyjne i przygotować organizację pod utrzymanie, monitorowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa.

Proces przeprowadzania usługi
1
Inwentaryzacja, audyt, analiza środowiska
2
Analiza podatności, zagrożeń i ocena ryzyka
3
Realizacja projektu właściwego
4
Monitorowanie i doskonalenie
Masz pytania dotyczące tej usługi?
Kontakt arrow