Rozwiązania IT
Rozwiązania ITarrow Software
Software

Znajdź skuteczne zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zabezpiecz urządzenia końcowe, sieć oraz systemy centralne.

BPM Cyber Platform

Rewolucyjna platforma automatyzacji cyberbezpieczeństwa. Sprawia, że wymagania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów bezpieczeństwa przetwarzania danych, zapewnienia ciągłości działania i zarządzania usługami teleinformatycznymi staje się w pełni możliwe.

Nasz kompletny ekosystemem cyberbezpieczeństwa – BPM Cyber Platform zapewnia:

 • Inwentaryzację aktywów i wskazanie powiązań,
 • Określenie ról i odpowiedzialności, zapewnienie świadomości
 • Ocenę istotności aktywów dzięki,
 • Ocenę zabezpieczeń poprzez ,
 • Zautomatyzowaną analizę ryzyka dzięki wdrożonym algorytmom,
 • Planowanie działań doskonalących
 • Monitorowanie i ocenę skuteczności działań:
 • Zarządzanie problemem, incydentem, niezgodnościami, sytuacją awaryjną,
 • Monitorowanie i raportowanie stanu cyberbezpieczeństwa
BPM cyber

Chcesz wejść na wyższy poziom cyberbezpieczeństwa?

BPM Cyber Platform zapewnia odpowiedź na pytania:

 • Co zabezpieczać?
 • Jak zabezpieczać?
 • Czy zabezpieczenie jest skuteczne?
 • Co zrobić w przypadku incydentu i awarii?
 • Jaki jest poziom świadomości użytkowników?
 • Jaki jest poziom bezpieczeństwa organizacji?

Zintegrujemy bezpieczeństwo i zapewnimy integralność działań, bez konieczności wymiany twoich obecnych systemów i zabezpieczeń.

Inwentaryzacja
 • Inwentaryzacja aktywów fizycznych – zarówno aktywnych w sieci, jak i nieaktywnych,
 • Inwentaryzacja danych przetwarzanych w organizacji – zarówno w systemach, jak i poza nimi, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych,
 • Inwentaryzacja procesów, projektów oraz powiązanie wszystkich aktywów,
Organizacja i ocena
 • Określenie ról i odpowiedzialności
 • Ocenę istotności aktywów dzięki:
 • Klasyfikacja informacji
 • Analiza krytyczności procesów
 • Przypisanie celów przetwarzania do danych osobowych
Analiza podatności

Zarządzanie Podatnościami ma na celu odnalezienie słabości organizacji lub systemu teleinformatycznego. Luka taka może być wykorzystana przez atakującego. Proces zarządzania podatnościami polega na systematycznej weryfikacji bezpieczeństwa organizacji i systemów. Wykrytą lukę oceniamy i decydujemy o odpowiednich środkach działania. Podatność to luka bezpieczeństwa lub błędna konfiguracja systemu teleinformatycznego, która pozwala na przeprowadzenie skutecznego ataku. W konsekwencji prowadzi do utraty poufności, integralności i dostępności informacji. Celem jest monitorowanie infrastruktury oraz dostarczenie kompleksowego wsparcia od momentu identyfikacji podatności do chwili zabezpieczenia środowiska.

Dostarczenie kompleksowego wsparcia od momentu identyfikacji podatności do chwili zabezpieczenia środowiska. Zarządzanie podatnościami jest usługą identyfikacji, weryfikacji oraz wsparcia we wdrożeniu odpowiedniego działania w przypadku wystąpienia podatności bezpieczeństwa. Usługa realizowana jest w oparciu o pasywne oraz aktywne skanowanie podatności w zdefiniowanych okresach czasu.

Usługa obejmuje:

 • pasywną identyfikację znanych podatności,
 • aktywną identyfikację podatności w określonych, cyklicznych oknach czasowych,
 • analizę zidentyfikowanych podatności (potwierdzenie istnienia,
 • szacowanie ryzyka wykorzystania),
 • komunikację ze służbami IT o ryzyku związanym ze zidentyfikowaną podatnością,
 • opracowanie rekomendacji,
 • wdrożenie rekomendacji oraz weryfikację po załataniu luki
Zautomatyzowana analiza ryzyka

Wbudowane algorytmy wyliczają ryzyko w oparciu o:

 • zidentyfikowane aktywa i powiązania
 • ważność przetwarzanych danych i wspieranych procesów
 • analizę podatności
 • historię incydentów i zdarzeń
 • przeprowadzone testy

System wspiera podejmowanie decyzji związanych z ryzykiem.

Planowanie i realizacja działań

System wspiera planowanie działań związanych z:

  • podatnościami
  • ryzykiem
  • niezgodnościami
  • incydentami
  • działaniami doskonalącymi
  • zaleceniami SOC/NOC

Dostarcza scenariuszy działań, playbooków, automatyzuje wykonanie.

Monitorowanie, ocena skuteczności, raportowanie

System umożliwia podłączenie zewnętrznych źródeł: SOC, DLP, konsola, celem monitorowania zdarzeń i unifikacji zarządzania. Pozwala:

 • Monitorować wskaźniki
 • Planować i realizować audyty
 • Planować i realizować testów ciągłości
 • Wykonywać pentesty
Testy Penetracyjne

Testy penetracyjne mają na celu odnalezienie luk w systemach teleinformatycznych i sieci informatycznej organizacji, które mogą zostać wykorzystane świadomie lub nie do spowodowania utraty parametrów bezpieczeństwa teleinformatycznego.  Są to okresowe badania w kontekście poufności, integralności, dostępności i autentyczności danych. Podobnie jak w usłudze zarządzania podatnościami wykrywają lukę, ale skupiają się na jej aktywnym wykorzystaniu w celu zagrożenia organizacji.

System okresowo testuje infrastrukturę oraz dostarcza kompleksowego wsparcia od momentu identyfikacji problemu do chwili zabezpieczenia środowiska.

Automatyczne pentesty – to testy aplikacji i systemów wykonywane automatycznie, bez udziału ekspertów i konsultantów. Po zalogowaniu się do systemu testowania klient ma możliwość wstępnego skonfigurowania testu, za pomocą prostej ankiety, wskazania  przedmiotu testu, a system wykona ją automatycznie, generując raport z testu, ze wstępnymi rekomendacjami.

Chcesz zapoznać się z platformą?
Skontaktuj się z nami! arrow
Korzyści
 • Jedyna tak kompleksowa platforma cyberbezpieczeństwa
 • Inwentaryzacja - Podatności - Ryzyko - Organizacja i świadomość - Pentesty - Incydenty, problemy, zmiana - Raportowanie
 • Integrujemy wiele źródeł danych i centralizujemy bezpieczeństwo, wspieramy ITSM
 • Zalecenia i rozwiązania. Audyty sieci często zawierają listę zaleceń, które szczegółowo opisują wszelkie odkryte problemy, takie jak błędy sieciowe, stary sprzęt lub luki w zabezpieczeniach.
 • Zapewniamy zgodność z wymaganiami: ISO 27001, ISO 22301, Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, RODO, Interoperacyjność i wiele innych