Usługi
Usługiarrow Bezpieczeństwo organizacyjne
Bezpieczeństwo organizacyjne

Zapewnij bezpieczeństwo organizacji. Zapewnij bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania w perspektywie fizycznej, osobowej i teleinformatycznej. Zapewnij zgodność z wymaganiami prawnymi. Skorzystaj z audytu, usług wdrożenia, zarzadzania ryzykiem i testów oraz podnoszenia świadmości.

AEO

Upoważniony Przedsiębiorca AEO (Authorised Economic Operator) „oznacza osobę, która w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się działaniami regulowanymi przepisami prawa celnego” (cytat za art. 5 pkt 5 UKC), który uznawany jest za wiarygodnego w aspekcie realizowanych operacji celnych. Status AEO daje przedsiębiorcom działającym zgodnie z prawem możliwość unikania opóźnień i przyspieszania procesów biznesowych.

Kto może wnioskować o status AEO?

Posiadanie statusu Upoważnionego przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe. Program AEO jest dostępny dla wszystkich, w tym małych i średnich firm, pełniących rolę w łańcuchu dostaw: producent, eksporter, spedytor, podmiot prowadzący skład, agent celny, przewoźnik i importer. Jedynymi warunkami jest konieczność bycia przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów celnych oraz  posiadanie siedziby na obszarze celnym UE (wyjątek tu stanowić mogą między innymi przewoźnicy morscy i lotniczy).

Co trzeba zrobić, aby otrzymać status AEO?

Przedsiębiorca ubiegający się o status AEO musi wykazać dotychczasowe przestrzeganie wymogów zgodnie z kryteriami przewidzianymi w prawodawstwie celnym Unii Europejskiej.  Szczegółowe kryteria określone zostały w art. 39 UKC i obejmują one:

 • przestrzeganie przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;
 • wykazanie przez wnioskodawcę, iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony dzięki systemowi zarządzania ewidencją handlową oraz, w stosownych przypadkach, transportową, co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych;
 • udokumentowaną wypłacalność;

oraz w zależności od rodzaju statusu AEO

 • spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością (AEOC);
 • odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony (AEOS).

Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

W celu uzyskania statusu Upoważnionego przedsiębiorcy należy złożyć wniosek. Od grudnia 2019 roku cały proces wnioskowania, wydawania i zarządzania statusem AEO przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Na unijnym celnym portalu przedsiębiorcy STP e-AEO przedsiębiorca może złożyć wniosek oraz prowadzić elektroniczną komunikację z organem celno-skarbowym.

Do wniosku należy załączyć uzupełniony Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 RD UKC. Podczas wypełniania Kwestionariusza przedsiębiorca powinien przeprowadzić analizę ryzyka oraz ocenić stopień spełnienia warunków i kryteriów opisanych w dokumencie.

 

AEO
Rodzaje świadectw AEO

Przedsiębiorstwa w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej podczas składania wniosku mają do wyboru trzy rodzaje świadectw:

 • AEOC – Uproszczenia Celne dla przedsiębiorców chcących korzystać z uproszczeń przewidzianych w szczególnych przepisach prawa celnego.
 • AEOS – Bezpieczeństwo i Ochrona dla przedsiębiorców chcących korzystać z ułatwień i kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony towarów przy przywozie i wywozie do/z obszaru celnego Unii Europejskiej.
 • AEOF – Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona dla przedsiębiorców chcących korzystać z uproszczeń przewidzianych przepisami celnymi oraz udogodnień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony towarów.
Wzajemne uznawanie statusu AEO

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa łańcucha dostaw i ułatwieniu uzyskiwania znacznych wzajemnych korzyści w krajach partnerskich, UE zawiera umowy dotyczące wzajemnego uznania programów AEO. Do tej pory umowy takie zostały zawarte m.in. z Szwajcarią, Japonią, Andorą, Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. Celem wzajemnego uznawania statusu AEO jest:

 

 • uznawanie przez administrację celną statusu AEO udzielonego zgodnie z programem AEO obowiązującym w innym kraju,
 • zgoda na realizację porównywalnych korzyści/ułatwień dla uznawanych AEO na zasadzie wzajemności.

Szczegółowe informacje opisujące zasady wzajemnego uznawania statusu AEO uregulowane są w specjalnych umowach zawieranych przez UE z krajami trzecimi.

Korzyści przysługujące Upoważnionym przedsiębiorcom uzależnione są od rodzaju statusu AEO. Wynikają one bezpośrednio z przepisów prawa unijnego i obejmują:
 • Mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
 • Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością
 • Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli
 • Uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli
 • Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych
 • Uznawanie statusu AEO w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi UE podpisała odpowiednią umowę
 • Ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami arrow
Proces wdrożenia usługi
1
Przeprowadzenie audytu wstępnego – weryfikacja stanu obecnego.
2
Przeprowadzenie analizy ryzyka – identyfikacja zagrożeń oraz skutków wystąpienia. Przygotowanie Planu Postępowania z Ryzykiem (PPR).
3
Opracowanie / aktualizacja dokumentacji. Wdrożenie systemu – przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego.
4
Audyt Izby Celnej – konsultacje.
Masz pytania dotyczące AEO?
Napisz do nas arrow