Regulamin sklepu internetowego na stronie grupablue.pl

 • Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.grupablue.pl.
 4. Sklep internetowy– serwis internetowy dostępny pod www.grupablue.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Usługi – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Usługodawca – Blue energy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 35, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000361608, z kapitałem zakładowym w wysokości 65.000 zł, NIP: 7781473428, REGON: 301493828.
 7. Umowa– umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.
 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.grupablue.pl i prowadzonego przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Zasady korzystania ze sklepu internetowego
 1. Dokonanie zakupu Usługi nie wymaga rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Informacje podane w Sklepie internetowym, w tym informacje o prezentowanych usługach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych ze złożonym przez niego zaproszeniem do zawarcia umowy, przebiegiem transakcji, statusem realizacji zamówienia oraz zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 • Rodzaje i zakres usług dostępnych w sklepie internetowym
 1. W sklepie zamówić można usługi doradcze, usługi związane z monitorowaniem oraz oprogramowanie
 2. Szczegółowy zakres i termin świadczenia usługi zostaje określony w drodze konsultacji pomiędzy Klientem, a Blue energy Sp. z o.o.
 • Procedura zawarcia umowy o świadczenie usług
 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej zainstalowanej na kompurzerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.grupablue.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  1. imię i nazwisko
  2. nazwa firmy
  3. NIP
  4. adres miejsca prowadzenia działalności
  5. adres e-mail
  6. telefon kontaktowy
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. metoda płatności zależy od kupowanej usługi lub oprogramowania.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy z Usługodawcą, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • Odstąpienie od umowy
 1. W przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm), konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu złożenia odstąpienia od umowy, osoby, o których mowa w ust. poprzedzającym powinny złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres e-mail: biuro@grupablue.pl
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę.
 • Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego lub rozbieżności pomiędzy zasadmi świadczenia Usług a treścią Umowy, Klient ma prawo złożyć reklamację, która powinna zostać przesłana na adres biuro@grupablue.pl.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego pełny zakres informacji niezbędnych do jego rozpatrzenia.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blue Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000361608, NIP: 7781473428, REGON: 301493828, z kapitałem zakładowym w wysokości 65.000 zł (dalej jako Administrator lub Spółka).
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować ze Spółką listownie na wskazany powyżej adres jej siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ODO@grupablue.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. zawarcia umowy i jej realizacji, a podstawą prawną przetwarzania ich przetwarzania jest RODO Art. 6, ust. 1 lit. b).
 5. zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 6. windykacji należności a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 7. spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości a podstawą prawną ich przetwarzania jest Art. ust. 1 lit. c) RODO.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: współpracy pomiędzy Blue Energy a Państwem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
   1. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
   2. współpracownikom Spółki oraz kancelariom prawnym;
   3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
   4. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
   5. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
   6. Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Blue Energy.
   7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, jak również nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.