Regulamin sklepu internetowego na stronie grupablue.pl

 • Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.grupablue.pl.
 4. Sklep internetowy– serwis internetowy dostępny pod www.grupablue.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Usługi – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Usługodawca – Blue energy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 35, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000361608, z kapitałem zakładowym w wysokości 65.000 zł, NIP: 7781473428, REGON: 301493828.
 7. Umowa– umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.
 • Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.grupablue.pl i prowadzonego przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Usługi nie wymaga rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Informacje podane w Sklepie internetowym, w tym informacje o prezentowanych usługach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych ze złożonym przez niego zaproszeniem do zawarcia umowy, przebiegiem transakcji, statusem realizacji zamówienia oraz zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 • Rodzaje i zakres usług dostępnych w sklepie internetowym

 1. W sklepie zamówić można usługi doradcze, usługi związane z monitorowaniem oraz oprogramowanie
 2. Szczegółowy zakres i termin świadczenia usługi zostaje określony w drodze konsultacji pomiędzy Klientem, a Blue energy Sp. z o.o.
 • Procedura zawarcia umowy o świadczenie usług

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej zainstalowanej na kompurzerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.grupablue.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  1. imię i nazwisko
  2. nazwa firmy
  3. NIP
  4. adres miejsca prowadzenia działalności
  5. adres e-mail
  6. telefon kontaktowy
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. metoda płatności zależy od kupowanej usługi lub oprogramowania.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy z Usługodawcą, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • Odstąpienie od umowy

 1. W przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm), konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu złożenia odstąpienia od umowy, osoby, o których mowa w ust. poprzedzającym powinny złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres e-mail: biuro@grupablue.pl
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę.
 • Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego lub rozbieżności pomiędzy zasadmi świadczenia Usług a treścią Umowy, Klient ma prawo złożyć reklamację, która powinna zostać przesłana na adres biuro@grupablue.pl.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego pełny zakres informacji niezbędnych do jego rozpatrzenia.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych

Opisane są w polityce prywatności.